پنجشنبه 13 آذر 1399
 مهدی زاده

            علی مهدی زاده

مدرک تحصیلی :
  • مهندسی عمران

 بخشی از سوابق اجرایی:
  • مسئول ستاد تامین و توزیع مصالح زلزله در شهرستان میانه
  • مسئول فروش و کنترل کیفی مناطق زلزله ده استان کرمانشاه
  • کارشناس اجرا در سد مخزنی کرم آباد