جمعه 30 مهر 1400
 فرجی

         اسداله فرجی
مدارك تحصیلی:
  • کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
  • کارشناسی مهندسی عمران
 
بخشی از سوابق پیشین اجرائی:
  • مسئول کنترل کیفی کارخانه مراغه
  • ناظر اجرایی پروژه هاي ارجاعی سازمان نظام مهندسی نمایندگی مراغه
  • عضو بازسازي زلزله ورزقان