يکشنبه 31 تير 1403
 چشم انداز

چشم انداز
شرکت برتر در بین شرکت های تابعه هلدینگ بنیاد بتن ایران با تامین نیمی از بودجه هلدینگ تا پایان سال 1405.

 ماموریت
1)    تولید مصالح ساختمانی با کیفیت مطابق با استانداردهای ملی ایران 
2)    افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان
3)    افزایش و حداکثرسازی دارایی و سود پایدار
4)    خدمت رسانی به موقع در حوادث غیرمترقبه و طبیعی (زلزله، سیل و ...)