دوشنبه 28 خرداد 1403
 کمیته های سازمان
ردیف کمیته اعضاء دبیر معیار مرتبط
1 کمیته رفاه و سلامت کارکنان مدیرعامل رییس امور اداری کارکنان
نتایج کارکنان
مدیر مالی و اداری
مدیر فروش و بازرگانی
رییس امور اداری
نماینده کارگران
2 کمیته فروش و نرخ گذاری مدیرعامل مدیر فروش و بازرگانی استراتژی
مشتریان
نتایج مشتریان
فرآیندها
مدیر فروش و بازرگانی
مدیر مالی و اداری
مدیر فنی و اجرایی
کارشناس امور حقوقی
3 کمیته تعالی سازمانی مدیرعامل مدیر تعالی رهبری
استراتژی
مدیر تعالی
مدیر مالی و اداری
مدیر فروش و بازرگانی
مدیر فنی و اجرایی
4 کمیته مبارزه با پولشویی مدیر مالی و اداری مدیر مالی و اداری مشتریان
نتایج مشتریان
مدیر فروش و بازرگانی
کارشناس امور حقوقی
5 کمیته فنی اقتصادی مدیرعامل مدیر فنی و اجرایی رهبری
استراتژی
فرآیندها
مدیر فنی و اجرایی
مدیر مالی و اداری
مدیر فروش و بازرگانی
6 کمیته وصول مطالبات مدیر مالی و اداری کارشناس امور حقوقی مشتریان
نتایج مشتریان
مدیر فروش و بازرگانی
کارشناس امور حقوقی
7 کمیسیون معاملات مدیرعامل کارشناس امور حقوقی استراتژی
شراکت ها و منابع
نتایج شراکت ها
مدیر مالی و اداری
رابط حراست
مدیر فروش و بازرگانی
مدیر فنی و اجرایی
کارشناس امور حقوقی
8 کمیته انضباطی مدیرعامل نماینده کارگران رهبری
استراتژی
کارکنان
نتایج کارکنان
مدیر دفتر یا رابط حراست
نماینده کارگران
نماینده روسای کارخانه
نماینده کارگران