پنجشنبه 13 آذر 1399
 محمودی

        ولی محمودی 
مدارک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
  • کارشناسی مهندسی عمران - عمران

بخشی از سوابق پیشین اجرایی
  •   مسئول فروش و کنترل کیفی کارخانه شماره 5 شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • ناظر اجرایی پروژه های سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی
  • هنر آموز و استاد کار رشته ساختمان و نقشه کشی آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی
  • مدرس دانشگاه