دوشنبه 28 خرداد 1403
 پریسا فرقان دوست
 
                            
پریسا فرقان دوست 
سمت: مدیر تعالی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
کارشناس CRM
مدارک تحصیلی:
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل دانشگاه تهران مرکز
  • کارشناس ریاضی کابردی دانشگاه تبریز

بخشی از سوابق پیشین اجرائی:
  • الکترونیکی سازی کسب و کارها 
  • دیجیتال مارکتینگ و مدیریت رویداد ها درشرکت تسهیل گستر 
  • کارشناس ای ار پی در شرکت تسهیل گستر 
  • مسئول پروژه بازار اینتنرتی تسهیل
  • مترجمی زبان انگلیسی