شنبه 4 تير 1401

گواهینامه ها و افتخارات

نشان های استاندارد و ایزو  :
شرکت بنیاد بتن با بکار گیری الگوهای استاندارد در زمینه مدیریت کنترل کیفیت مشتری مداری ،ایمنی ، بهداشت و محیط زیست موفق به اخذ گواهه نامه های بین المللی و استفاده از متدهای علمی ، محصولات این شرکت را به نماد اطمینان مبدل کرده به نحوی که دست اندرکاران فعالیتهای عمرانی و ساختمانی با ورود محصولات بنیاد بتن به داخل پروژه ای خود را از آسیب های گوناگون در امان می بینند.