دوشنبه 28 خرداد 1403
تاریخ : شنبه 30 مهر 1401
کد 134

بتن ریزی در هوای نامساعد

نکات مهم بتن ریزی در هوای بارانی

نکاتی که بایدهنگام بتن ریزی در هوای بارانی رعایت شود 
نکاتی که بایدهنگام بتن ریزی در هوای بارانی رعایت شود 
در بارندگی شدید صلاح است که کلا بتن ریزی انجام نشود اما در صورتی که در حین بتن ریزی، بارندگی شروع شده باشد و قطع بتن ریزی امکان پذیر و به صرفه نباشد، نیاز است که تدابیر و آمادگی هایی برای حفاظت و نگهداری بتن ریخته شده اتخاذ گردد. که این نکات به شرح زیر می باشد: 
  • ساخت بتن با اسلامپ کمتر انجام شود
  • سطح بتن تازه ریخته شده به وسیله ورقه های نایلونی یا سایر پوشش های مناسب پوشانده شود
  • شیب بندی مختصری برای تخلیه آب باران اجرا گردد.
  • از جمع شدن آب روی سقف جلوگیری گردد
  • اگر باران شدید بارد و از جمع شدن آب در سطح کار یا از شکسته شدن بتن نتوان جلوگیری کد، بتن ریزی باید در محل های مناسب قطع گردد
  • در صورتیکه بارانیبه صورت رگبار به مدت کوتاهی ببارد در آن مدت باید بتن ریزی را متوقف کرده و سطح کار را با ورقه های نایلون و غیره پوشیده شود و پس از خاتمه رگبار، بتن ریزی مجددا از سر گرفته شود.