يکشنبه 31 تير 1403
تاریخ : چهارشنبه 4 آبان 1401
کد 136

ترک بتن

چرا بتن ترک می خورد

ترک بتن
دو دلیل اصلی ایجاد ترک در بتن عبارتند از :
  • تنش ناشی ازبارهای اعمال شده 
  • و تنش ناشی از تغییرات دماو رطوبت در زمان مقید بودن بتن و همچنین تنش حرارتی ناشی از نوسان دما نیز به ویژه در سنین اولیه باعث ترک خوردگی می شود.
 با افزایش رطوبت حجم بتن کمی افزایش پیدا می کند و با از دست رفتن رطوبت بتن دچار انقباض یا جمع شدگی می شود . ترکهای ناشی از جمع شدگی به دلیل مقید بودن بتن ایجاد می شوند . چنانچه قیدی وجود نداشه باشد . بتن دچار ترک خوردگی نمی شود . وجود قید از چند عامل ناشی می شود . جمع شدگی ناشی از خشک شدن همیشه در نزدیکی سطح بتن بیشتر است . بخشهای مرطوب داخلی، بتن نزدیک به سطح را مقید کرده و این باعث ترک خوردگی می شود .
 دیگر عوامل که قید ایجاد می کنند عبارتند از :
  • آرماتور بندی فولادی موجود دربتن ،
  •  بخشهای متصل سازه بتنی و اصطکاک بستری که بتن برروی آن ریخته شده می شود.
 جمع شدگی ناشی از خشک شدن یک ویژگی ذاتی و اجتناب ناپذیر بتن است .
 بنابراین باید به روشهای کنترل ترک خوردگی اتفاقی بالقوه توجه کرد . برخی از این روشها  عبارتند از :
  •     استفاده از درزهایی جهت از پیش تعیین شده
  •   و کنترل مکان تر کها با استفاده ازاندازه و مکان مناسب فولاد آرماتوربندی جهت کاهش  عرض ترک یا افزایش فاصله درزها. 
درزها :
 ایجاد درز موثرترین روش کنترل ترک خوردگی غیر مشهود است . چنانچه امکان انبساط قابل توجه بتن (دیوار و دال یا روسازی راه ) با ایجادذ درزهایی با فاصله مناسب جهت سازگاری با جمع شدگی ناشی از خشک شدن و انقباض حرارتی فراهم نشود ، بتن به شکل پراکنده ترک می خورد . درزهای انقباض ( کنترل جمع شدگی ) با ایجاد شیار، قالب گیری یا برش اره ای در پیاده رو، مسیر ماشین روی اختصاصی ، روسازی راه ، کف و دیوار ایجاد ایجاد می شوند تا به جای ترک خوردگی پراکنده، ترک خوردگی در محل این درزها صورت گیرد . درزهای انقباض امکان حرکت را در صفحه دال یا دیوار فراهم می سازند. این درز تا عمق تقریبا یک چهارم ضخامت بتن امتداد پیدا می کند . درزهای جداکننده دال را از دیگر بخشهای سازه جدا کرده و امکان حرکتهای افقی و عمودی دال را فراهم می سازند. از این درزها باید در محل تقاطع کفها با دیوار ها ، ستونها، شالوده ها و دیگر نقاطی استفاده کرد که قید ایجاد می کنند. این درز تا عمق کامل دال ادامه داشته وبا ماده پرکننده قالبی پر می شود . درزهای ساخت یا اجرایی در محل پایان کار بتن ریزی روزانه قرار دارند این درزها بخشهایی را که در زمانهای مختلف بتن ریزی می شوند ، از هم جدا می کنند . در دالهای همکف یا متکی به زمین درزهای ساخت معمولا با درزهای انقباض و جدا کننده همراستا شده و آن وظایف را نیز انجام می دهند . در این درزها شاید برای انتقال بار به میلگردهای اتصال احتیاج باشد . 


 
captcha refresh